0
Một số người trong chúng ta sẵn sàng cân nhắc các thông số kỹ thuật của chiếc piano nếu nó giúp chúng ta tiết kiệm một số tiền. P 115 mắc hơn P45 khoảng 3 triệu đồng. Sự khác biệt này khá rõ ràng khi so sánh song

Comments